Złóż życzenia urodzinowe Akademii i wygraj voucher na warsztat

Konkurs na krótki film z Twoim udziałem:)

Chcesz wziąć udział w warsztacie w Akademii Inspiracji? Masz niepowtarzalną okazję! Nie musisz mieć karty MAKRO.
Ogłaszamy konkurs z okazji naszych 2 urodzin - do wygrania 3 vouchery!
Aby wygrać:

  • nagraj 30-60 sekundowy filmik z życzeniami urodzinowymi dla Akademii
  • wyślij filmik na adres akademia@makro.pl do 5 kwietnia br.

Szczegóły w regulaminie poniżej (znajdziesz także na fb Akdemii w zakładce "notatki").
Zapraszamy!!!!

REGULAMIN KONKURSU w MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. „Złóż życzenia z okazji urodzin Akademii Inspiracji MAKRO”
1. Organizator: Organizatorem konkursu jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559, kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł, zwana dalej MAKRO.
2. Miejsce oraz czas trwania konkursu:
2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Konkurs trwa od 29.03.2019 r. do 05.04.2019 r.
3. Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zasady konkursowe:
4.1. Uczestnik biorący udział w konkursie nie musi być klientem MAKRO.
4.2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona i możliwa do pobrania w okresie trwania konkursu wszystkim jego potencjalnym uczestnikom na stronie internetowej Akademii Inspiracji MAKRO: www.akademia-inspiracji-makro.pl oraz na stronie MAKRO: https://www.facebook.com/AkademiaInspiracjiMAKRO/. Przystąpienie uczestnika do konkursu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu i oznacza, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
4.3. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać 30 sekundowy film z życzeniami urodzinowymi z okazji 2 urodzin Akademii Inspiracji MAKRO.
4.4. Film wykonany przez uczestnika, będący zgłoszeniem do konkursu, należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: akademia@makro.pl.
4.5. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden film.
4.6. Przy wyborze zwycięzców komisja będzie brała pod uwagę najciekawsze prace.
4.7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 11.04.2019 r.
4.8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na funstronie https://www.facebook.com/AkademiaInspiracjiMAKRO/. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o wygranej (na adres mailowy, z którego nadesłano pracę konkursową).
4.9. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego filmu oraz wyraża zgodę na umieszczenie zwycięskiego filmu w materiałach promocyjnych Akademii Inspiracji MAKRO (w tym facebook, strona www.akademia-inspiracji-makro.pl).
4.10. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przesłany film jest wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Nagrody:
5.1. Nagrodą w konkursie jest voucher na warsztaty w Akademii Inspiracji MAKRO o wartości 300 zł brutto, zwany dalej „voucherem”, upoważniający do uczestnictwa w wybranym warsztacie z oferty Akademii Inspiracji MAKRO.
5.2. W konkursie przewidziano łącznie 3 nagrody o wartości 300 zł brutto każda.
5.3. Vouchery zachowują ważność do 30.06.2019 r. i mogą być zrealizowane w Akademii Inspiracji MAKRO w Warszawie, Al. Jerozolimskie 184.
5.4. Okaziciel vouchera w momencie przyjścia na warsztat, przekazuje go pracownikowi recepcji Akademii Inspiracji MAKRO.
5.5. Voucher może być zrealizowany jedynie w formie całościowej zapłaty za uczestnictwo w warsztacie.
5.6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
5.7. Voucher nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (zamazania, kreślenia, klejenia itp.).
5.8. W przypadku zniszczenia vouchera duplikat nie będzie wydawany.
5.9. Voucher zachowuje ważność do dnia na nim wskazanego i po tej dacie nie może być przedstawiony do realizacji.
5.10. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą tradycyjną na podany przez uczestnika adres w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania adresu do wysyłki nagrody.
5.11. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem konkursu w przeciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników, nieodebrania przez niego nagrody lub niespełnienia postanowień regulaminu, nagrody przepadają na rzecz Organizatora.
5.12. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Wartość nagrody zostanie powiększona o kwotę odpowiadającą wartości podatku wyliczonego od wartości takiej powiększonej nagrody. Wydanie nagrody nastąpi po uregulowaniu, tj. potrąceniu podatku, o którym mowa jest w art. 30 ust. 1 pkt. 2 UPDOF (10%).
6. Komisja konkursowa:
6.1. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni komisja, w której skład wchodzą: - Małgorzata Boguska-Kuca – Kierownik Akademii Inspiracji MAKRO - Anna Malinowska – Starszy Specjalista ds. Organizacji i Sprzedaży - Małgorzata Buczek –Specjalista ds. Organizacji i Sprzedaży
7. Reklamacje:
7.1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty jego zakończenia na adres Organizatora.
7.2. Decyzja komisji zostanie doręczona - za pośrednictwem poczty elektronicznej - do uczestnika zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest ostateczna.
7.3. Procedura reklamacyjna nie wpływa na prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
8. Dane osobowe
8.1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: ochrona.danych@makro.pl.
8.2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego (podatkowego) ciążącego na Administratorze a ponadto w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: - przeprowadzenie i realizacja konkursu, w tym przekazanie nagrody, - rozpatrywanie reklamacji, - dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed zgłaszanymi roszczeniami.
8.3. W związku z realizacją konkursu, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz agencjom marketingowym.
8.4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż będzie to niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, chyba że obowiązujące przepisy prawa (np. podatkowego) wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania lub Administrator dysponuje inną podstawą prawną uprawniającą go do ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
8.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją uczestnika.
8.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
8.7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, w tym profilowane.
9. Postanowienia końcowe:
9.1. Organizator nie będzie brał pod uwagę zgłoszeń, które w jego ocenie naruszają obowiązujące przepisy prawa lub nie spełniają warunków regulaminu
9.2. MAKRO ponosi pełną odpowiedzialność za treść niniejszego regulaminu, przebieg konkursu oraz ewentualne reklamacje.

29

mar

2019

TA STRONA UŻYWA COOKIE.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.