Regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach w ramach Akademii Inspiracji MAKRO

 

 1. Organizatorem warsztatów jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559, kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł, zwana dalej MAKRO.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017 r.

 3. MAKRO organizuje warsztaty w ramach projektu Akademii Inspiracji MAKRO.

 4. Warsztaty kierowane są do:
  a) Klientów MAKRO; poprzez określenie „Klient MAKRO” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie Hal MAKRO oraz Makro Punktu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będący konsumentem;
  b) osób prywatnych i podmiotów niebędących Klientami MAKRO;
  c) Pracowników MAKRO; poprzez określenie Pracownik rozumie się osobę pozostającą w stosunku pracy z MAKRO; 
  - zwanych dalej „Uczestnikami”.

 5. Treść niniejszego regulaminu oraz informacja o zaplanowanych i potwierdzonych warsztatach organizowanych przez MAKRO zamieszczana jest na stronie internetowej: www.akademia-inspiracji-makro.pl oraz udostępniana w Dziale Obsługi Klienta w halach MAKRO.

 6. Zapisy na warsztaty zostają uruchomione wraz z ogłoszeniem informacji o warsztatach na stronie internetowej www.akademia-inspiracji-makro.pl. Klienci MAKRO mogą dokonać zapisu na warsztat również za pośrednictwem Przedstawiciela Handlowego.

 7. Udział w warsztacie jest odpłatny. Cennik warsztatów (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) jest dostępny na stronie www.akademia-inspiracji-makro.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta w halach MAKRO.

 8. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wypełnienie przez osobę zainteresowaną Formularza zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie – zamieszczonego na stronie www.akademia-inspiracji-makro.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w warsztacie.

 9. Liczba Uczestników warsztatu jest ograniczona. O wpisie na listę Uczestników danego warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń.

 10. W danym terminie w warsztacie może wziąć udział maksymalnie dwóch Uczestników od jednego Klienta MAKRO (wyjątkiem są warsztaty kulinarne, gdzie limit stanowi czterech Uczestników).

 11. Po zapisaniu się na warsztat drogą elektroniczną, nadawca otrzymuje drogą e-mailową automatyczne potwierdzenie zapisu na listę Uczestników warsztatu wraz z informacją o płatności za pośrednictwem kanału PayU, której należy dokonać w ciągu 48 godzin. W przypadku braku opłaty za udział w warsztacie w tym czasie, rezerwacja warsztatu jest anulowana.

 12. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy Uczestników będą umieszczone na liście rezerwowej.

 13. Osoba, która zrezygnuje z uczestnictwa w warsztacie jest zastępowana pierwszą osobą znajdującą się na liście rezerwowej.

 14. Osoba przeniesiona z listy rezerwowej na listę główną Uczestników warsztatu, otrzymuje automatyczny e-mail z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie w ciągu 48 godzin.
  W przypadku braku opłaty za udział w warsztacie w tym czasie, rezerwacja warsztatu jest anulowana.

 15. MAKRO, w przypadku zmiany miejsca lub terminu warsztatu poinformuje o tym fakcie Uczestnika warsztatu drogą e-mailową (na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail) lub telefonicznie. Postanowienia pkt 19 stosuje się odpowiednio.

 16. Rezygnacja z warsztatu, którego termin został zaplanowany w harmonogramie, odbywa się za pośrednictwem strony www.akademia-inspiracji-makro.pl poprzez wybranie właściwego przycisku.

 17. W przypadku rezygnacji z warsztatu w terminie do 10 dni roboczych przed planowaną datą warsztatu, dokonywany jest zwrot płatności w tej samej formie, w której dokonano płatności.

 18. W terminie do 3 dni przed planowaną datą warsztatu, zapisany Uczestnik może zmienić nazwisko Uczestnika.

 19. MAKRO zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu z powodu trudności organizacyjnych, technicznych lub braku wystarczających ilości chętnych na udział w danym warsztacie. Zapisanym Uczestnikom zostanie zaproponowany termin zastępczy. Jeśli nowy termin nie jest dogodny dla Uczestnika warsztatu, otrzymuje on zwrot kosztów w tej samej formie, w której dokonano płatności.

 20. Uczestnicy warsztatu mogą składać reklamacje dotyczące warsztatów do MAKRO najpóźniej
  w terminie 7 dni od daty zakończenia warsztatu za pomocą formularza w wersji elektronicznej dostępnego na stronie www.akademia-inspiracji-makro.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja MAKRO jest ostateczna.

 21. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą Uczestnicy warsztatu.

 22. Uczestnicy otrzymują dyplomy po odbyciu warsztatu.

 23. Uczestnicy warsztatu zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w MAKRO procedur, przepisów i zasad sanitarnych, w tym zasad BHP, przepisów p. poż., o których zostaną poinformowani przed rozpoczęciem warsztatu.

 24. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników warsztatu bez opieki.

 25. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku, odniesienia obrażeń lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w warsztacie.

 26. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), administratorem danych osobowych osób zapisanych na warsztaty jest MAKRO. Dane przetwarzane będą w celach administracyjnych związanych z realizacją warsztatu, w tym do komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a MAKRO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a podanie danych jest dobrowolne.

 27. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające ze stosowania postanowień Regulaminu rozpatrywać będą sądy właściwe miejscowo dla siedziby MAKRO.

 28. Zgłoszenie udziału w warsztacie oznacza zgodę Uczestnika warsztatu na warunki uczestnictwa w warsztacie określone w niniejszym regulaminie oraz oznacza tym samym potwierdzenie przez samego Uczestnika warsztatu, iż spełnia on określone w Regulaminie warunki do uczestnictwa w warsztacie.

 29. MAKRO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od momentu ich opublikowania na stronie internetowej www.akademia-inspiracji-makro.pl, z zastrzeżeniem, iż do warsztatów, co do których zgłoszenie dokonane zostało przed wejściem w życie zmian do Regulaminu, zastosowanie znajdą zapisy Regulaminu z dnia dokonania zgłoszenia. 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.